Z cyklu “Pytania i odpowiedzi”: Opodatkowanie salonu kosmetycznego

foto sxc/autor Vangelis Thomaidis

Coraz częściej pytacie mnie w mailach i na GG o rodzaje i najlepszy sposób rozliczania dla salonu kosmetycznego. Dziś zatem przedstawiam Wam notkę poświęconą temu zagadnieniu, która, mam nadzieję, przybliży wszystkim zainteresowanym ten temat i ułatwi podjęcie odpowiedniego wyboru.

Decyzję o wyborze sposobu opodatkowania składamy w Urzędzie Skarbowym. Mamy do wyboru takie opcje jak: księga przychodów i rozchodów (KPiR), określana często jako zasady ogólne, ryczałt ewidencjonowany i karta podatkowa.

Jednym z najczęściej wybieranych sposobów rozliczenia dla salonów kosmetycznych i fryzjerskich jest tzw. ryczałt ewidencjonowany. Pismo o wyborze ryczałtu jako sposobu rozliczania należy złożyć w Urzędzie Skarbowym przed uzyskaniem pierwszych przychodów w przypadku rozpoczynania działalności gospodarczej, lub do 20 stycznia roku podatkowego – wówczas, gdy kontynuujemy działalność, ale od początku nowego roku chcemy zmienić sposób opodatkowania. W przypadku ryczałtu podatek jest płacony od przychodów, których nie pomniejszamy o koszty ich uzyskania. W związku z tym nie jest konieczne prowadzenie pełnej księgowości – prowadzimy wówczas ewidencję ryczałtową (tj. ewidencję przychodów), gdzie księgujemy wszelkie wpływy z tytułu prowadzonej działalności. Nie jest wtedy konieczne wykazywanie wydatków. Podatnik może wybrać ryczałt ewidencjonowany jako formę opodatkowania, jeżeli w roku 2008 jego dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekroczyły równowartości 150.000euro. W przypadku osób dopiero rozpoczynających działalność nie jest jednak istotna wysokość obrotów w roku rozpoczęcia jej prowadzenia. Ryczałtowcy prowadzący usługi kosmetyczne lub fryzjerskie płacą na ogół 8.5% od obrotu z usług, a gdy prowadzą dodatkowo sprzedaż, od niej odprowadzany jest podatek 3%. Ryczałt jest korzystną formą opodatkowania dla osób, które prowadząc działalność gospodarczą nie ponoszą dużych kosztów przychodu z jej tytułu.

Zalety ryczałtu:

  • brak konieczności prowadzenia pełnej księgowości,

  • możliwość samodzielnego obliczenia ryczałtu,

  • niski podatek od usług i sprzedaży.

Innym prostym sposobem opodatkowania jest karta podatkowa, gdzie na wysokość podatku nie wpływa kwota uzyskanego dochodu. Wysokość podatku zależna jest wówczas od typu prowadzonej działalności, liczby ludności danej miejscowości, oraz ilości pracowników, jaką zatrudniamy. Kwota podatku jest ustalana raz do roku przez Urząd Skarbowy, a podatnik ma obowiązek comiesięcznej wpłaty tej kwoty. Wysokość podatku w przypadku rozliczania się za pomocą karty podatkowej może wynosić ok. 100zł, gdy nie mamy pracowników, wzrasta natomiast, gdy ich zatrudniamy – kwota podatku nie przekracza jednak zwykle 600zł miesięcznie. Decydując się na tę metodę rozliczania musimy pamiętać, że ustalona przez Urząd Skarbowy kwota podatku będzie przez nas płacona co miesiąc przez rok czasu i nie będzie zależna od tego, czy osiągnęliśmy naprawdę wysokie dochody, czy też nie było ich wcale.

Zalety karty podatkowej:

  • nie wymaga prowadzenia szczegółowej księgowości,

  • rachunki są wystawiane tylko na życzenie klienta,

  • stała, niezależna od obrotów kwota podatku (która, w przypadku braku dochodów może z zalety stać się wadą).

Jeżeli nie zadeklarujemy żadnej innej formy opodatkowania, będziemy się rozliczać za pomocą księgi przychodów i rozchodów (KPiR). Jest to najbardziej skomplikowana forma rozliczania się i wymaga prowadzenia pełnej ewidencji przychodów i rozchodów. Możemy wybrać rozliczanie na zasadach ogólnych według skali podatkowej lub za pomocą podatku liniowego 19%. W przypadku skali podatkowej wysokość płaconego podatku jest uzależniona od uzyskiwanych dochodów, których ustalenie odbywa się na podstawie zapisów w księdze rachunkowej bądź księdze przychodów i rozchodów, prowadzonej przez osobę prowadzącą działalność. Wysokość podatku może wynieść 18% i 32% – jest on płacony od zysku, a nie od przychodów. Podatnik wybierający tę formę rozliczania we własnym zakresie oblicza zaliczkę na podatek dochodowy, którą wpłaca co miesiąc na rachunek Urzędu Skarbowego (obowiązek wpłacania tej zaliczki powstaje dopiero od miesiąca, gdy uzyskany dochód będzie przekraczał kwotę, za którą wymagane jest zapłacenie podatku). Obowiązek prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych powstaje wówczas, gdy dochody podatnika za poprzedni (2008) rok obrotowy osiągnęły co najmniej 4.089.960zł. W branży usług kosmetycznych rozliczanie na zasadach ogólnych za pomocą skali podatkowej bywa stosowane w przypadku, gdy wysokie są koszty uzyskania przychodu, czyli np. wówczas, gdy gabinet będzie wyposażony w kosztowny sprzęt. Wówczas KPiR może stanowić korzystny sposób rozliczania, gdyż opodatkowaniu ulega faktyczny dochód a nie całość przychodów.

Zalety:

  • opodatkowaniu podlega zysk, a nie ogólny przychód.

Rozliczając się za pomocą KPiR możemy wybrać opodatkowanie według podatku liniowego, wynoszącego 19%. Podstawę opodatkowania stanowi wówczas dochód, który określany jest za pomocą prowadzonej przez właściciela firmy księgi rachunkowej, bądź księgi przychodów i rozchodów. Przed obliczeniem podatku wolno pomniejszyć zysk o składki na ZUS i ubezpieczenie zdrowotne. Podatnik, który wybrał podatek liniowy jako sposób opodatkowania, zobowiązany jest do comiesięcznego wpłacania zaliczki na podatek, choć osoby rozpoczynające działalność mogą zadeklarować chęć korzystania z kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek (w przypadku podatku liniowego, jak i w przypadku KPiR można skorzystać z uproszczonej formy płacenia zaliczek na podatek dochodowy). Podatek liniowy ma swoje wady – podatnik rozliczający się za jego pomocą, nie może rozliczać się razem z małżonkiem, jest pozbawiony możliwości korzystania z wielu ulg (wyłączając wspomniany ZUS i ubezpieczenie zdrowotne), płaci podatek od całego dochodu (nie obowiązuje kwota wolna od opodatkowania), nie ma wówczas również możliwości rozliczania się na zasadach obowiązujących osoby samotnie wychowujące dzieci. Rozliczanie za pomocą podatku liniowego jest opłacalne dla osób uzyskujących wysokie dochody – według skali podatkowej na 2009r. wybranie tego sposobu rozliczania się może być korzystne dla osób uzyskujących w skali roku dochód powyżej 96.400zł

Zalety:

  • stała kwota podatku z możliwością pomniejszenia uzyskanych dochodów o ZUS i ubezpieczenie zdrowotne oraz odliczenia strat z lat ubiegłych.